Bekijk alle artikelen

Scherpe CO2-doelen en we liggen op koers

We liggen nog ruim op schema voor onze CO2-reductiedoelstelling van 55% voor 2030, zo blijkt uit de CO2-cijfers over Q1 t/m Q3 van 2021. Met een diversiteit aan maatregelen streven wij verschillende reductiedoelen na in scope 1, 2 en 3. Met onze maatregelen om de CO2-uitstoot in onze eigen bedrijfsvoering én in de keten te reduceren, dragen wij bij aan de SDG’s 12, 13 en 15. Met dit bericht publiceren wij de voortgangsrapportage Q3 2021.

In de rapportage nemen we de activiteiten in Nederland mee van Strukton Worksphere, Strukton Civiel, Strukton Rail, Strukton Power en Strukton Integrale Projecten, evenals de activiteiten in België van Strukton Rail. 

Onze doelen

We hebben onszelf scherpe doelen gesteld. Hieronder een aantal doelen die relevant zijn voor de CO2-Prestatieladder:

  • In 2030 willen wij voor zakelijke mobiliteit een CO2-reductie van 50% per FTE bereiken ten opzichte van 2016
  • In 2030 willen wij onze totale uitstoot reduceren met minimaal 55% ten opzichte van 2009. Uitgaande van de gecorrigeerde doelstellingsuitstoot van 2020 is dit een jaarlijkse reductie van 3,5% ten opzichte van het voorgaande jaar
  • In 2050 willen wij klimaatneutraal opereren
  • In 2025 zijn al onze bouwplaatsen emissieloos
  • In 2030 zijn al onze bouwplaatsen volledig duurzaam

Deze doelstellingen zijn ontleend aan de SDG’s 12,13 en 15.

 

Onze eigen CO2-voetafdruk

Nog steeds vormt de uitstoot door onze leaseauto’s en bedrijfswagens meer dan de helft van onze uitstoot. Dan is er nog de uitstoot van privéauto’s en woon-werkverkeer en openbaar vervoer. We blijven dan ook inzetten op maatregelen gericht op duurzame mobiliteit. Met onder andere fietsstimulering, stimuleren van het OV-gebruik, stimuleren van online vergaderen, vergroten van het aandeel elektrische auto’s in het leasewagenpark. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen van een pilot met elektrische busjes, waarmee we de uitstoot van bedrijfswagens willen verkleinen. Via onze deelname aan de coalitie Anders Reizen werken we actief mee aan enerzijds verduurzaming van de mobiliteit in ons bedrijf, maar ook daarbuiten. Wij nemen actief deel aan twee werkgroepen van coalitie Anders Reizen: Allereerst de werkgroep ‘internationale trein’ die de trein aantrekkelijker wil maken voor internationaal zakelijke reizigers. Daarnaast aan de nieuw opgerichte werkgroep ‘grijze kentekens’ die die tot doel heeft om kennis en ervaringen uit te wisselen op het vlak van verduurzaming van bedrijfswagens.

Mobiliteit

Als het gaat om mobiliteit is ons doel de CO2-uitstoot door onze bedrijfswagens te reduceren met 5% per fte ten opzichte van het voorgaande jaar. In alle werkmaatschappijen is het aantal elektrische leaseauto’s toegenomen. We reduceren het aantal vliegreizen.

Productiemiddelen

Het aandeel Productiemiddelen in onze uitstoot is een kleine 10%. Een goede reden dus om ook daarop in te zetten, met het bijkomende voordeel dat dit ook leidt tot een gezondere werkplek (frissere lucht, minder lawaai en trillingen). Ons doel: een jaarlijkse reductie van CO2-uitstoot van eigen productiemiddelen met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar. In het derde kwartaal zijn diverse punten gerealiseerd. Allereerst is de asfaltcentrale in Schagen definitief buiten bedrijf gesteld. Verder zijn afspraken gemaakt met lease- en verhuurbedrijven over de duurzaamheid van materieel. De te huren/leasen middelen moeten voldoen aan de laatste specificaties en zijn waar mogelijk elektrisch aangedreven. Daarnaast hebben wij wederom actief deelgenomen aan de door Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en ProRail georganiseerde werksesies over de transitiepaden met betrekking tot de duurzame bouwplaats, bouwlogistiek, en het hergebruik van bovenbouwmaterialen. Hierbinnen wordt ook gesproken over het verduurzamen van productiemiddelen. Daarnaast blijven we doorgaan met de verdere ontwikkeling van de batterij-locomotief. En we hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar duurzame alternatieven voor ons Klein Mechanisch Gereedschap (KMG). Deze alternatieven zijn in kaart gebracht en voor het vierde kwartaal is een pilot voorbereid.

CO2-reductie in de keten

Behalve onze eigen CO2-footprint, reduceren we ook de CO2-uitstoot in de keten. Dat doen wij samen met overheden, andere bedrijven en instanties. Voor Strukton Worksphere behoort verduurzaming (waaronder CO2-reductie) bij opdrachtgevers tot de kernactiviteiten. Worksphere zet hier onder meer de Sphere en PULSE voor in. Verder werken wij aan reductie via onder meer Paris Proof (een keteninitiatief om de emissie van gebouwen te reduceren door minder energieverbruik), het keteninitiatief Spoorballast (verminderen uitstoot bij productie, transport en verwerking ballastmateriaal), reductie in de betonketen (via onder andere het initiatief Beton Bewust, het betonakkoord), reductie in de asfaltketen. Aan deze initiatieven zitten concrete doelstellingen vast.

Initiatieven in de sector

Ook aan andere – soms meer algemene – initiatieven nemen wij proactief deel. Denk aan de coalitie Anders Reizen, Green Citydeal EnergieRijk Den Haag, de Mailieveldverklaring, de Duurzame Leverancier, Solaroad, Asfalt Impuls en Emissieloos Netwerk Infra. In het derde kwartaal bereidden wij deelname voor aan het Europese onderzoeksprogramma Europe’s Rail Joint Undertaking (EU Rail), één van de initiatieven waarmee Europa de transitie naar een groen Europa wil versnellen.

Opname van CO2

In plaats van alleen de CO2-uitstoot laten afnemen, dragen we ook bij aan opname van CO2. Waar mogelijk en wanneer de opdrachtgever het betaalt, zetten we olivijn in om de CO2-uitstoot te binden. Olivijn is een natuurlijk mineraal dat relatief snel CO2 opneemt. Daarnaast ontwikkelt Strukton Civiel beton dat is gemaakt met Miscanthus gras. Dat gras neemt tijdens de groei vier tot vijf keer zoveel CO2 op als een bos met een vergelijkbare omvang. Onder andere de Green Silence Wall bestaat uit dit beton. 

Meer informatie

Marieke Wijbenga


+31 6 11 29 18 33

CO2-Prestatieladder

Wij handelen CO2-bewust in onze eigen bedrijfsvoering, bij de uitvoering van projecten en in de keten. Hoe wij dat doen, vind je op de pagina over de CO2-Prestatieladder.

Ontdek hoe wij CO2 reduceren