Bekijk alle artikelen

Noorderbrugtracé draagt op een duurzame manier bij aan soepele verbinding met stad en achterland

Door de bouw van de A2-tunnel in Maastricht kwam ook het aansluitende Noorderbrugtracé in zicht. Om te voorkomen dat het verkeer richting stad en achterland hier zou vastlopen, is een nieuwe weginfrastructuur aangelegd. De Noorderbrug is daarbij op een spectaculaire wijze verlegd.Tijdens de uitvoering van het project werd ingezet op overlast beperkende werkaanpak, maximaal hergebruik van materialen uit sloop en aanpassen van ontwerp aan de bestaande ecologische systemen om de impact op de omgeving (mens en natuur) te minimaliseren

Noorderbrugtracé draagt bij aan onze mvo-doelstellingen ‘Circulaire bedrijfsvoering in 2030’ (SDG 9 en 12), ‘Minimaal 55% minder CO2-uitstoot’ (SDG 9 en 13) en ‘Minstens neutrale impact op natuurlijk kapitaal’ (SDG 15).

Circulaire oplossingen

De aanpak van het Noorderbrugtracé betrof het vervangen van kruispunten en verkeerslichten door nieuwe knooppunten en het verleggen van de aanlanding op de westelijke Maasoever. Dit zorgt voor een betere verkeersdoorstroming en ontlasting van de drukke Maastrichtse singels. Dit is gedaan door vervolgens de brug zelf deels te slopen, op te knappen en de aanlanding aan de centrumoever naar het noorden op te schuiven. Vrijgekomen grond werd – waar mogelijk – hergebruikt en slooppuin werd verwerkt in fundering van nieuwe wegen. De inrichting van de op- en afritten zijn opgebouwd met materiaal afkomstig van slooppanden.

CO2 vermindering

Bereikbaarheid van de binnenstad en de wijken rondom het tracé waren tijdens de bouw een belangrijk aandachtspunt. Door slim plannen en bouwen werd hinder zoveel mogelijk beperkt. Na beraad met buurtbewoners is gekozen om de overlast onder het motto ‘kort maar hevig’ zo veel mogelijk te concentreren. Er is gekozen voor de sloop van 200m brugdek en aansluiting van het  nieuwe brugdeel in twee weken tijd. De hinderbeperking en het voorkomen van files heeft bijgedragen aan de reductie van CO2 uitstoot.

Bescherming, herstel en bevordering natuurgebieden

Om de diverse natuurgebieden binnen het projectgebied te beschermen zijn er voorafgaand aan de werkzaamheden nieuwe leefgebieden gerealiseerd en voorziendingen aangeleverd om de aanwezige diersoorten te beschermen en te behouden. Zo is er een vleermuizenhuis gerealiseerd en speciale LED-verlichting gekozen die soms amberkleurig is zodat de vleermuizen veilig kunnen oversteken. Voor hagedissen is er een speciale eco-muur gebouwd. Uiteraard is en ook in grote hoeveelheden groen aangeplant. Dit alles in nauwe samenwerking met ecologen

Lees meer over Noorderbrugtracé

De missing link van Maastricht

Klik hier